Regulamin świadczenia usług Serwisant Online

1. Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu.

2.2. Regulamin obowiązuje od chwili rejestracji w Serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

2.3. Zawarcie umowy na świadczenie usług opisanych w Regulaminie następuje pod warunkiem rejestracji w Serwisie oraz zapoznaniu się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu, bez konieczności sporządzania odrębnej pisemnej umowy.

2.4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, także przed rejestracją w Serwisie, w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie oraz wydrukowanie.

3. Prawa autorskie

3.1. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu należą do Operatora. Prawa autorskie związane z Serwisem podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

3.2. Nie jest dozwolone korzystanie z API przez podmioty trzecie, w celu świadczenia usług płatnych lub darmowych bez zawiązania z Operatorem osobnej umowy.

4. Zakres świadczonych przez Serwis usług

4.1. Operator zobowiązuje się świadczyć na rzecz Użytkownika następujące usługi, zgodnie z Cennikiem oraz wybranym przez Użytkownika Wariantem cenowym:

4.2. Użytkownik może zmienić w dowolnym momencie Wariant usługi zgodnie z obowiązującym na chwilę zmiany Cennikiem, przy czym taka zmiana jest możliwa jeśli zakres funkcjonalny i parametry nowego wariantu są takie same lub przewyższają zakres funkcjonalny i parametry wariantu aktualnego.

4.3. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany w dowolnej chwili funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla klientów, jak i zmiany w istniejącej funkcjonalności.

4.4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczonych usług oraz dodawania i usuwania usług.

4.5. W ramach świadczenia usługi Operator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności Serwisu, spowodowanych koniecznością konserwacji, aktualizacji, naprawy i innych prac serwisowych. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przerwy w dostępie do Serwisu w celu jego aktualizowania, wykonania konserwacji, naprawy lub innych czynności serwisowych i że nie będzie podnosić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.

4.6. Żadna z funkcjonalności Serwisu nie może być traktowana jako narzędzie księgowe, w którym gromadzone są dane na potrzeby czynności księgowych, podatkowych lub innych zobowiązań w stosunku do organów Państwa wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

4.7. W ramach Serwisu zabronione jest przetwarzanie danych osobowych innych niż te, które opisane zostały w Umowie powierzenia, w szczególności zabronione jest przetwarzanie danych osobowych wrażliwych, oraz zabronione jest przechowywanie plików, w formie załączników, zawierających dane osobowe, dane wrażliwe lub dane poufne.

5. Warunki techniczne świadczenia usługi i zasady bezpieczeństwa

5.1. Operator świadczy usługi w ramach Serwisu za pomocą sieci Internet.

5.2. Użytkownik może korzystać z usług Serwisu za pomocą dowolnego komputera lub innego urządzenia połączonego stale z Internetem, wyposażonego w przeglądarkę plików HTML Google Chrome w wersji co najmniej 66 lub w przeglądarkę o takich samych lub lepszych parametrach, działającej pod kontrolą wersji systemu operacyjnego, wydanej w lub po roku 2010.

5.2.1. Blokowanie treści lub JavaScript z użyciem konfiguracji przeglądarki, osobnych dodatków do przeglądarki lub innego oprogramowania uniemożliwia poprawne działanie Serwisu i wiąże się z brakiem możliwości zrealizowania Usługi.

5.2.2. Zablokowanie plików cookie w przeglądarce wiąże się z utratą możliwości zalogowania się do Serwisu i uniemożliwia zrealizowanie Usługi.

5.3. Użytkownik, rozpoczynając pracę w Serwisie, musi się zarejestrować zgodnie z poleceniami Serwisu oraz zaakceptować Regulamin.

5.4. Aby Serwis mógł funkcjonować prawidłowo, Użytkownik powinien wprowadzić dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

5.5. Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, Użytkownik obowiązany jest przed dokonaniem płatności za pierwszy Okres abonamentowy, podać zgodne z prawdą następujące dane: nazwę firmy, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod pocztowy, miejscowość), numer NIP.

5.6. W przypadku zmiany jakiejkolwiek z danych, o których mowa w pkt. 5.5, Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian za pomocą narzędzia dostępnego w ramach Serwisu.

5.7. Podczas rejestracji Użytkownik wprowadza wymyślone przez siebie i znane tylko sobie: identyfikator i hasło, podaje adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz imię i nazwisko osoby do której będzie należał identyfikator.

5.7.1. Identyfikator musi zawierać co najmniej 3 znaki.

5.7.2. Hasło musi spełniać wymagania złożoności weryfikowane na etapie definiowania hasła.

5.7.3. W przypadku zapomnienia hasła Użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z funkcji Serwisu ‘odzyskaj hasło’. Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami zawartymi w Serwisie.

5.7.4. W przypadku braku możliwości wysłania e-mail podczas procesu opisanego w punkcie 5.7.3 (np. adres poczty elektronicznej e-mail podany podczas rejestracji nie istnieje) Użytkownik, w celu odzyskania dostępu do Serwisu powinien przesłać na adres Operatora kopie dokumentów rejestrowych firmy na którą zarejestrowano Aplikację wraz z oświadczeniem o braku dostępu do Aplikacji i braku możliwości skorzystania ze wspomnianego na początku procesu.

5.8. Nie jest dozwolone udostępnianie własnego identyfikatora i hasła innym osobom lub podmiotom. Identyfikatora używać może wyłącznie osoba dla której został on utworzony.

5.9. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Operator informuje Użytkownika, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Informacja o ewentualnych ryzykach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz informacja o sposobach ich zminimalizowania – innych, niż określone w pkt. 5.11. – 5.13. poniżej – znajdują się w Polityce Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

5.10. Użytkownik nie powinien używać komputerów oraz jakichkolwiek innych urządzeń pozwalających na korzystanie z Usług niezabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.

5.11. Użytkownik w procesach rejestracji, pierwszego logowania, logowania do Serwisu oraz procesie odzyskiwania hasła powinien upewnić się czy połączenie z Serwisem realizowane jest w bezpiecznym, szyfrowanym protokole – https://.

5.12. Użytkownik nie powinien zapisywać swoich haseł do Serwisu ani udostępniać ich osobom nieupoważnionym.

5.13. Jeżeli Użytkownik dostrzeże oznaki błędnego lub nietypowego funkcjonowania Serwisu, niezwłocznie powinien przerwać korzystanie z Serwisu i zgłosić problem Operatorowi.

6. Okres świadczenia usług

6.1. Za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronach Serwisu, Użytkownik dokona rejestracji, zaakceptuje Regulamin oraz dokona aktywacji konta linkiem aktywacyjnym wysłanym pocztą elektroniczną (e-mail) na adres podany podczas rejestracji.

6.2. Z dniem zarejestrowania w Serwisie, Użytkownik ma prawo do 14-dniowego okresu testowego. Po tym okresie Użytkownik może dokonać zakupu odpowiedniego dla siebie Wariantu usługi lub usunąć swoje konto wraz z danymi z Serwisu.

6.3. W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu po wykorzystaniu okresu testowego nie dokonał zakupu Wariantu usługi oraz nie usunął swojego konta z Serwisu jego dane zostaną usunięte automatycznie przez Operatora.

6.4. Zawarcie umowy następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy Operatora opłaty za zamówiony Okres abonamentowy.

6.5. Operator świadczy Usługi przez Okres Abonamentowy

6.6. Rozwiązanie umowy może nastąpić w następujących przypadkach:

6.6.1. po 90 dniach od zakończenia ostatniego opłaconego Okresu abonamentowego,

6.6.2. usunięcia przez Użytkownika konta w Serwisie,

6.6.3. śmierci Użytkownika,

6.6.4. ustania bytu prawnego Użytkownika,

6.6.5. zapomnienia przez Użytkownika hasła oraz nieskorzystaniu z procedur opisanych w pkt. 5.7.3 i 5.7.4,

6.7. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy lub zaprzestania świadczenia usług w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:

6.7.1. umyślnie narusza postanowienia Regulaminu,

6.7.2. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu,

6.7.3. dokonuje czynności niezgodnych z prawem,

6.7.4. działa na szkodę Operatora,

6.7.5. podał nieprawdziwe dane,

6.7.6. nie zaakceptuje aktualnych na dzień korzystania z serwisu: Regulaminu lub innych zgód i umów wymaganych do poprawnej realizacji usługi,

6.7.7. w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.

W przypadkach opisanych w punktach 6.7.1 - 6.7.7 Użytkownikowi nie należą się żadne roszczenia od Operatora, a Operator ma prawo do całkowitego zablokowania dostępu do konta Użytkownika nawet za okresy, za które Użytkownik dokonał opłat.

7. Odpłatność za usługę

7.1. Korzystanie z Serwisu jest odpłatne, na zasadach określonych w Cenniku.

7.2. Użytkownik wnosi opłatę za kolejny Okres abonamentowy na rachunek bankowy Operatora przed zakończeniem poprzedniego Okresu abonamentowego na podstawie wystawionej automatycznie i dostarczonej listem elektronicznym na adres podany podczas rejestracji oraz w części transakcyjnej Serwisu faktury Pro-forma.

7.3. W przypadku nieotrzymania faktury Pro-forma przed zakończeniem bieżącego Okresu abonamentowego, Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnego złożenia zamówienia na pierwszy lub kolejny Okres abonamentowy używając narzędzi dostępnych w transakcyjnej części Serwisu.

7.4. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Operatora pełną kwotą wynagrodzenia. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe, pocztowe, prowizje serwisów transakcyjnych, obciążają Użytkownika.

7.5. Operator w ciągu 7 dni od wpłynięcia zapłaty na konto przekaże Użytkownikowi drogą elektroniczną fakturę VAT.

7.6. Użytkownik udziela Operatorowi zgody na przekazywanie faktur drogą elektroniczną poprzez wysyłanie ich na wskazany adres poczty elektronicznej e-mail lub udostępnianie ich w części transakcyjnej Serwisu.

7.7. W przypadku zmiany wariantu cenowego usługi w trakcie Okresu abonamentowego, cena nowego wariantu ulega pomniejszeniu o wartość Okresu abonamentowego odpowiadającego ilości miesięcy pozostałych w wariancie aktualnym, zaokrąglonym w dół do pełnego miesiąca.

8. Dane Użytkownika i ich ochrona

8.1. Użytkownik jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, które przetwarza w ramach Usług udostępnionych przez Operatora.

8.2. Użytkownik, jako administrator danych, ponosi pełną odpowiedzialność za istnienie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych przekazywanych Operatorowi w celu realizacji Usługi, w tym jest uprawiony do wysyłania korespondencji elektronicznej e-mail oraz SMS na adresy poczty elektronicznej lub numery telefonów klientów.

8.3. Użytkownik jako administrator danych osobowych, powierza Operatorowi przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Usługi na zasadach określonych w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

8.4. Operator powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, na co Użytkownik wyraża zgodę. Informacje o podmiotach, którym Operator powierza przetwarzanie danych osobowych, jak również szczegółowe zasady przetwarzania danych, zawiera Polityka prywatności. Wszystkie podmioty, którym Operator powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych, wymaganych przez przepisy prawa.

8.5. Operator oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie zbierane dane chronione są przy użyciu racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przez Operatora zawiera Polityka prywatności.

8.6. Operator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.

8.7. W przypadku rozwiązania umowy, dane oraz pliki Użytkownika zgromadzone w Serwisie będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia rozwiązania umowy. Po tym czasie Operator dokona usunięcia danych oraz plików zgromadzonych przez Użytkownika, zaś Użytkownik oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń dotyczących usuniętych danych i plików.

8.8. Operator jest administratorem danych osobowych w zakresie danych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, które Użytkownik udostępnił w celu świadczenia Usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu.

8.9. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi. Dane są udostępniane przez Użytkownika na etapie jego rejestracji w Serwisie oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych.

8.10. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Odpowiedzialność Operatora i proces reklamacyjny

9.1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym.

9.2. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych lub wszystkich elementów usługi, Użytkownik zostanie o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

9.3. Użytkownik może dokonać samodzielnej konfiguracji Usługi w zakresie określonym w jej specyfikacji i dokumentacji, w szczególności w zakresie wprowadzenia logiki działania Serwisu innej niż standardowa. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane zmianą konfiguracji.

9.4. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.

9.5. Operator, w przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowej, wymagającej przywrócenia danych Użytkownika z kopii zapasowej, zobowiązuje się, do przywrócenia danych z kopii nie starszej niż 72 godziny, ale nie wcześniejszej niż 24 godziny.

9.6. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.

9.7. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem.

9.8. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu trwałej lub czasowej niemożliwości świadczenia Usług oraz nienależytego świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od Operatora oraz z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

9.9. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usługi świadczone w obrębie Serwisu przez podmioty trzecie. Odpowiedzialność za te usługi spoczywa na podmiotach świadczących usługi zgodnie z osobnymi regulaminami usług.

9.10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępniania przez Użytkownika osobom trzecim hasła i loginu służących do rejestracji i logowania Użytkownika w Serwisie.

9.11. Użytkownikowi przysługuje prawo do składania reklamacji związanych z użytkowaniem Serwisu.

9.12. Reklamacje związane z użytkowaniem Serwisu należy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Reklamacje powinny określać:

9.13. Operator rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż to wynika z obowiązującego Prawa Telekomunikacyjnego. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Operator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

10 Świadczenie usług przez podmioty trzecie

10.1. Świadczenie usług przez podmioty trzecie w obrębie Serwisu następuje na zasadach określonych w regulaminach tych usług i po ich zaakceptowaniu. W niektórych przypadkach wymagane będzie od Użytkowników zawarcie umowy na świadczenie usług z odpowiednimi podmiotami.

10.2. Operator jako pośrednik, nie ponosi odpowiedzialności z tytułu trwałej lub czasowej niemożliwości świadczenia Usług oraz nienależytego świadczenia Usług z przyczyn leżących po stronie podmiotów trzecich.

11. Zmiana Regulaminu

11.1. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.

11.2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:

11.3. O zmianie Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika poprzez wysłanie do Użytkownika komunikatu zawierającego treść nowego Regulaminu lub informacji o pojawieniu się nowego Regulaminu. Nowy Regulamin dostępny będzie również na stronie internetowej Serwisu.

11.4. Niezaakceptowanie przez Użytkownika nowego Regulaminu jest jednoznaczne z rezygnacją Użytkownika z Usług i rozwiązaniem umowy, co wiąże się z usunięciem konta w serwisie.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Regulamin opublikowany dnia 20-05-2018.

12.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

12.3. Spory powstałe w związku ze świadczeniem Usług będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Operatora. Prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

12.4. Korespondencja z Operatorem odbywa się za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

12.5. Załączniki stanowiące integralną część Regulaminu:

12.5.1. Polityka Prywatności,

12.5.2. Umowa powierzenia danych osobowych,

12.5.3. Wykaz podmiotów, którym Operator podpowierza przetwarzanie danych osobowych,

12.5.4. Cennik.